PRIVACYVERKLARING MINERAL WOOL ASSOCIATION BENELUX

Stichting Mineral Wool Association Benelux (hierna: MWA Benelux) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@mwabenelux.org.

Artikel 1 Wie zijn wij?

MWA Benelux is een stichting, gevestigd te (2291 TZ) Wateringen aan de Wilhelminastraat 24. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41129906. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om u een lid van onze vereniging te maken en de uitvoering van de werkzaamheden daarbij mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden lid te maken. Wij bewaren deze gegevens zo lang u lid bent van onze stichting.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

MWA Benelux heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam en social media account voor social marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren totdat u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als lid of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij MWA Benelux om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@mwabenelux.org. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

MWA Benelux zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@mwabenelux.org. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIESTATEMENT STICHTING MINERAL WOOL ASSOCIATION BENELUX

Stichting Mineral Wool Association Benelux maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1 Welke cookies gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de websites mineraleisolatie.nl en mineraleisolatie.be, gebruik van maken en waarom wij dit doen.

Stichting Mineral Wool Association Benelux maakt gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke producten wij aanbieden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service en ons aanbod te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze dienst plaatst analytische cookies.

Wij vinden het beschermen van uw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent de analytische cookies die door Google Analytics worden geplaatst om uw privacy minimaal te belasten:

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Artikel 2 Cookies verwijderen

Wanneer u niet (meer) wilt dat wij cookies plaatsen, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit wel op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven.

Artikel 3 Slotbepalingen

Wij raden u aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als u vragen heeft over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@mwabenelux.org.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij MWA Benelux, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van MWA Benelux. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat de MWA Benelux verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

MWA Benelux wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door MWA Benelux materiaal te sturen, geeft u aan MWA Benelux het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan MWA Benelux de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. MWA Benelux heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. MWA Benelux houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtspraak

Het staat de MWA Benelux vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Nederlandse rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.